Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Notarialną w Katowicach:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Notarialna w Katowicach, adres Biura Rady Izby Notarialnej – 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego nr 23, zwana dalej „Administratorem". Może się Pani/Pan kontaktować pod numerem telefonu: 32 205 05 08, lub adresem e-mail: rin@notariat.katowice.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), uchwał organów samorządu zawodowego notariuszy, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa oraz art. 6 ust.1 lit e) RODO, w celu sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Natomiast gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest skorzystanie ze świadczeń, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wyżej wymienionych uprawień.

Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć pracownicy biura Rady Izby Notarialnej w Katowicach oraz firmy wspierające działalność Administratora lub działające na jego zlecenie. W szczególnych przypadkach Administrator może także udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Krajowej Radzie Notarialnej oraz Sądowi Dyscyplinarnemu Izby Notarialnej w Katowicach.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z trwania tego interesu,
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania; udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na podstawie danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje. Dane nie będą służyć do profilowania oraz nie będą transferowane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Prezes Rady Izby Notarialnej
w Katowicach
/-/ not. Wojciech Małachowski


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.